image

Rune och Ulla Amlövs stiftelse

För Neurologi, Reumatologi och Audiologi

Om donatorerna

Rune och Ulla Amlöv

Rune och Ulla Amlövs stiftelse för neurologisk, reumatologisk och audiologisk forskning bildades 1993 i Göteborg genom en gåva från Rune och Ulla Amlöv.

Stiftelsens tillkomst

Rune arbetade som byggmästare i Göteborg och tillsammans med sin fru Ulla kände de starkt för forskning och utveckling av Göteborgsregionen. I samarbete med S-E Banken beslutades att stiftelsen skulle stödja neurologisk, reumatologisk och audiologisk forskning vid Sahlgrenska Sjukhuset, vilket låg Ulla och Rune varmt om hjärtat.

Stiftelsens fortlevnad

Professor Christian Blomstrand vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, då chef för Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Wanja Johansson på S-E Banken är fortfarande med i styrelsen. Nu när Rune och Ulla inte lever längre har nästa generation tagit plats i styrelsen tillsammans med experter inom medicin och ekonomi för att fortsätta stödja denna forskning.

Under årens lopp har ytterligare gåvor tillförts stiftelsen och man har kunnat bevilja forskningsanslag varje år inom ovanstående forskningsområden.

Screenshot

neurologi

Neurologiska sjukdomar är sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg), perifera nervsystemet (perifera nerver inklusive kranialnerver), eller autonoma nervsystemet (delar som är lokaliserade både i centrala- och perifera nervsystemet). Neurologer diagnosticerar och behandlar även muskelsjukdomar.

image

Ansökningsförfarande

Forskare med anknytning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin som bedriver klinisk forskning är välkomna att söka.

Bidrag kan ges till projektkostnader och för sökande forskare i form av stipendiemånader. Bidrag ges inte till egen lön. Projektet måste vara godkänt av etikprövningsmyndigheten.


Stiftelsen använder sig av ett digitalt ansökningsystem som du kommer till genom länken nedan.
Återrapporteringar för beviljade anslag sker genom ansökningsportalens rapportfunktion.


Ansökningsperioden för Neurologisk forskning är öppen under perioden 1 februari - 31 mars.


reumatologi

Reumatologi betyder läran om reumatiska sjukdomar. Inom den medicinska specialiteten reumatologi samlas icke-inflammatoriska och inflammatoriska reumatiska sjukdomar.Det finns fyra huvudgrupper av reumatiska sjukdomar; inflammatoriska ledsjukdomar, inflammationer i kärl eller inre organ, mjukdelsreumatiska tillstånd och artros.

image

Ansökningsförfarande

Forskare med anknytning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin som bedriver klinisk forskning är välkomna att söka.

Bidrag kan ges till projektkostnader och för sökande forskare i form av stipendiemånader. Bidrag ges inte till egen lön. Projektet måste vara godkänt av etikprövningsmyndigheten.


Stiftelsen använder sig av ett digitalt ansökningsystem som du kommer till genom länken nedan.
Återrapporteringar för beviljade anslag sker genom ansökningsportalens rapportfunktion.


Ansökningsperioden för Reumatologisk forskning är öppen under perioden 1 februari - 31 mars.


audiologi

Ämnet beskriver och förklarar ljud, hörande, hörselskador och dövhet ur medicinska, tekniska och beteendevetenskapliga aspekter. Audiologiområdet är alltså mångvetenskapligt och omfattar även ämnen som lingvistik, medicin, psykologi och teknik. Området studeras utifrån en helhetssyn, där bland annat prevention (förebyggande) av hörselskador är av stor vikt.

image

Ansökningsförfarande

Forskare med anknytning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin som bedriver klinisk forskning är välkomna att söka.

Bidrag kan ges till projektkostnader och för sökande forskare i form av stipendiemånader. Bidrag ges inte till egen lön. Projektet måste vara godkänt av etikprövningsmyndigheten.


Stiftelsen använder sig av ett digitalt ansökningsystem som du kommer till genom länken nedan.
Återrapporteringar för beviljade anslag sker genom ansökningsportalens rapportfunktion.


Ansökningsperioden för Audiologisk forskning är öppen under perioden 1 september - 15 november.


vanliga frågor & svar

 • Vem kan söka?

  Stiftelsens ändamål skall vara att främja dels neurologisk, reumatologisk och audiologisk forskning vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg dels vidareutbildning av personal, verksam med forskning och utveckling inom samma ämnesområden.

  Forskare med anknytning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin som bedriver klinisk forskning är välkomna att söka.

  Bidrag kan ges till projektkostnader och för sökande forskare i form av stipendiemånader. Bidrag ges inte till egen lön. Projektet måste vara godkänt av etikprövningsmyndigheten.


 • Kan man posta ansökan till er?

  Stiftelsen föredrar ansökningar i digital form. Skulle du av någon anledning inte kunna skicka in ansökan via stiftelsens ansökningssystem, hör av dig till stiftelsen genom kontaktformuläret på hemsidan.

 • Hur betalas anslagen ut?

  Stiftelsen använder sig av ett rekvisitionsförfarande, där en forskare som blivit beviljad medel erhåller en rekvisitionsblankett som skickas in till stiftelsen för utbetalning.

 • Hur vill stiftelsen att jag rapporterar mitt beviljade anslag?

  Via ert konto som upprättas i samband med ansökan finns en rapportfunktion. Då en ansökan har blivit beviljad skall den senast återrapporteras senast den 31 december påföljande år. Om projektet inte är avslutat vid den tidpunkten skall forskaren kontakta stiftelsen för att söka respit.

Övriga frågor

KONTAKTA STIFTELSEN

Har du en fråga som inte besvaras ovan? Kontakta styrelsen genom kontaktformuläret till höger.

Övriga kontaktvägar:


Postadress:
Rune & Ulla Amlövs stiftelse
c/o SEB
GÖH 420
405 04 GöteborgEmail: info@amlovsstiftelse.se
Telefon: +46 31 62 25 16